Palvelun käyttöehdot

1.   Yleistä

www.innosport.fi on InnoSport Oy:n tuottama, osoitteessa toimiva valmennusaiheinen Internet-palvelu (jäljempänä palvelu). Näitä ehtoja sovelletaan InnoSport Oy:n (jäljempänä InnoSport) ja palveluun rekisteröityvän käyttäjän väliseen sopimukseen.

Rekisteröityminen palveluun on ilmaista. Rekisteröityessään käyttäjä hyväksyy nämä ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä. InnoSportilla on oikeus hylätä tai peruuttaa käyttäjän rekisteröityminen. Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan InnoSportille oikeat käyttäjätietonsa ja pitämään ne ajan tasalla.

2.   Palvelun sisältö

Palvelu sisältää maksuttomia palveluita sekä erikseen tilattavia, maksullisia palveluita. Tässä sopimuksessa ”palvelu” tarkoittaa sekä maksuttomia että maksullisia palveluita. Erikseen tilattavilla palveluilla voi olla omia ehtoja, joissa osapuolena voi olla myös jokin muu taho kuin InnoSport.

3.   Laitteistovaatimukset

Palvelu toimii nettiselaimella. Selaimen JavaScript-tuen on oltava päällä ja selaimessa on oltava tuki flash-tiedostojen katsomiselle ja selaimen on hyväksyttävä evästää. Käyttäjä huolehtii itse palvelun käytön edellyttämän laitteiston, ohjelmiston ja tietoliikenneyhteyksien hankinnasta, ylläpidosta ja kustannuksista.

4.   Tilaaminen ja maksut

Palvelu tilataan palveluun sisältyvällä lomakkeella tai ottamalla yhteyttä InnoSportin palvelussa ilmoitettuihin yhteystietoihin. InnoSport perii maksullisten palveluiden käytöstä kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisen hinnan, joka ilmoitetaan käyttäjälle ennen tilausta. InnoSport pidättää oikeuden hintojen muutoksiin. Palvelu maksetaan etukäteen tilauslomakkeessa ilmoitetuilla maksutavoilla. Ottamalla yhteyttä InnoSportiin käyttäjä voi tiedustella mahdollisuutta laskutussopimukseen.

Maksullisen palvelun tilaus on voimassa tilausehtojen mukaisesti toistaiseksi (kestotilaus) tai sovitun määräajan. Kestotilauspalvelun käyttäjän katsotaan hyväksyneen hintojen muutokset, jos hän käyttää palvelua kuluvan kestotilausjaksonsa päättymisen jälkeen. Käyttäjälle lähetetään hänen ilmoittamaansa postiosoitteeseen lasku, kun uusi tilausjakso alkaa.

5.   Käyttäjätunnukset ja niiden käyttö

Palveluun rekisteröityvälle henkilölle lähetetään henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana rekisteröitymisen yhteydessä ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Käyttäjä on vastuussa käyttäjätunnuksen ja salasanan salassapidosta sekä sillä tapahtuneesta käytöstä. Käyttäjätunnuksen siirtäminen tai luovuttaminen toiselle on kielletty.

Järjestelmään ei voida kirjautua useammalta koneelta yhtä aikaa. Jatkuvat kirjautumisyritykset useammalta koneelta johtavat järjestelmän lukkiutumiseen. InnoSportilla on oikeus lopettaa asiakassuhde toistuvien väärinkäytösten johdosta ilman maksujen palautusta.

Käyttäjän tulee ilmoittaa välittömästi InnoSportille käyttäjätunnuksensa ja salasanansa katoamisesta tai paljastumisesta kolmannelle osapuolelle. Käyttäjä vastaa kaikista niistä kustannuksista, jotka syntyvät, kun hänen käyttäjätunnustaan käytetään, kunnes käyttäjä on ilmoittanut InnoSportille käyttäjätunnusten katoamisesta tai joutumisesta kolmannen haltuun ja InnoSport on kuitannut vastaanottaneensa mainitun ilmoituksen.

6.   Immateriaalioikeudet

Palvelun sisältö on suojattu tekijänoikeuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Palvelun kaikki oikeudet tekijänoikeudet mukaan lukien ovat InnoSportilla tai sen toimittajilla. Palvelu on tarkoitettu käyttäjän omaan valmennustyöhön tai käyttäjän henkilökohtaiseen käyttöön. Käyttäjä ei saa siirtää käyttöoikeutta kolmannelle ilman InnoSportin kirjallista lupaa.

Käyttäjällä on lupa tallentaa palvelun aineistoa tietokoneelleen tai tulostaa aineistoa vain valmennustyön yhteydessä tai yksityistä käyttöä varten. Aineistoa on lupa näyttää tai esittää julkisesti vain valmennustyön yhteydessä. Aineiston kopiointi ja käyttö muuhun tarkoitukseen ja muissa kuin tämän sopimuksen sallimissa käyttöyhteyksissä sekä aineiston luovuttaminen kolmannelle on tekijänoikeuslain nojalla kielletty. Piirtotyökalulla piirrettyjä harjoitteita ei saa julkaista toisissa ilmaisissa tai maksullisissa verkkopalveluissa ilman InnoSportin lupaa. Aineistosta saa kuitenkin ottaa otteita (sitaattioikeus) käytettäväksi muistioissa, lausunnoissa, selvityksissä ja muissa vastaavissa teksteissä. Aineistoa lainattaessa on lähde (InnoSport.fi, urheiluvalmennus.fi tai eValmennus.fi) mainittava normaalin tekijänoikeudellisen viittauksen ohella.

7.   InnoSportin vastuu

InnoSport ei vastaa palvelun soveltuvuudesta mihinkään tiettyyn tarkoitukseen. InnoSport ei vastaa palvelun mahdollisista toimintakatkoksista esimerkiksi huoltotöiden, teknisten vikojen tai muiden vastaavien syiden vuoksi eikä tietoliikenneyhteyden tai internet-verkon mahdollisista toimintakatkoista. InnoSport pyrkii ilmoittamaan katkoista hyvissä ajoin etukäteen.

InnoSport ei vastaa palvelun mahdollisesti sisältämistä virheistä tai puutteellisuuksista eikä palvelun sisältämien tietojen käytöstä tai tulkinnasta aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista. InnoSport ei vastaa mistään välittömästä tai välillisestä vahingosta, joka voi johtua palvelun toiminnasta tai siitä, ettei palvelu toimi. Kaikissa tapauksessa InnoSportin vastuu sopimusrikkomuksen aiheutamista välittömistä vahingoista rajoittuu InnoSportin käyttäjältä viimeisen kuuden kuukauden aikana palvelusta saamiin maksuihin.

8.   Henkilötietojen käyttö

Henkilötietojen käsittelyssä ja rekisteröinnissä menetellään henkilötietolain edellyttämällä tavalla.  Rekisteröityneet käyttäjät ovat InnoSportin käyttäjärekisterissä, jossa olevia tietoja käytetään palvelun käyttäjätietojen ylläpidossa, hoitamisessa, kehittämisessä, analysoinnissa, profiloinnissa ja tilastoinnissa, palvelun tuottamisessa, tarjoamisessa ja kehittämisessä sekä palvelun sisäisessä markkinoinnissa ja markkinatutkimuksissa.

Käyttäjä voi tarkastaa kaikki hänestä kerätyt tiedot ja tarvittaessa tehdä niihin korjauksia tai muutoksia kirjautumalla palveluun.

Käyttäjällä on oikeus tarkistaa ja muuttaa itseään koskevia rekisteröintitietoja joko palvelun välityksellä tai ottamalla yhteyttä palvelussa ilmoitettuun InnoSportin osoitteeseen. Käyttäjällä on oikeus kieltää maksullisen palvelun osalta itseään koskevien rekisteröintitietojen käyttäminen suoramarkkinointiin koskien www.innosport.fi ja www.urheiluvalmennus.fi sivustoja. InnoSport voi luovuttaa henkilötietoja toimittajilleen ja alihankkijoilleen, jotka toimittavat osia palveluun tai muuten osallistuvat palvelun toteuttamiseen.

Käyttäjän tunnistamiseksi käyttäjän tietokoneelle saatetaan siirtää ns. evästeitä ("cookies"). Evästeillä varmistetaan tietoturvallinen yhteys käyttäjän ja palvelun välillä. Palvelun toiminta saattaa olla vajaata, mikäli käyttäjä estää evästeiden käytön muuttamalla selaimensa asetuksia.

9.   Voimassaolo ja palvelun käytön estäminen

Maksuttomien palvelujen osalta sopimus on voimassa toistaiseksi ja irtisanottavissa molemmin puolin ilman irtisanomisaikaa.  Maksullisen palvelun tilaus on voimassa tilausehtojen mukaisesti toistaiseksi (kestotilaus) tai sovitun määräajan. Kestotilauksen osalta sopimus on voimassa 12 kuukautta tilaushetkestä ja jatkuu automaattisesti seuraavat 12 kuukautta, jollei sopimusta irtisanota kirjallisesti kahta viikkoa ennen uuden sopimuskauden alkua. InnoSportilla on oikeus estää palvelun käyttö, mikäli käyttäjä ei ole maksanut InnoSportin sille lähettämää laskua eräpäivään mennessä. InnoSportilla on oikeus irtisanomisaikaa noudattamatta purkaa sopimus, jos käyttäjä ei ole maksanut erääntynyttä laskuaan kahden viikon kuluessa uusintaperintälaskun lähettämisestä tai jos käyttäjä rikkoo näitä sopimusehtoja tai muuten käyttää palvelua sopimuksen, lain tai hyvien tapojen vastaisesti.

10.   Ylivoimainen este

Työtaistelu, pommiräjähdys, tulipalo, luonnonkatastrofi, tietoliikennehäiriö, viranomaisen määräys tai muu sopijapuolista riippumaton ylivoimainen este (force majeure), joka kohdistuu sopijapuoleen tai tämän toimittajaan tai alihankkijaan, vapauttaa sopijaosapuolen noudattamasta tämän sopimuksen velvoitteita esteen keston ja kohtuullisen ajan esteen poistumisen jälkeen, kunnes velvoitteiden täyttämisen edellytykset pystytään palauttamaan.

11.   Sopimuksen muuttaminen

InnoSportilla on oikeus tehdä muutoksia näihin käyttöehtoihin sekä tilattavien palvelujen ehtoihin. Muutoksista ilmoitetaan sähköpostilla tai palvelussa vähintään 30 päivää ennen muutoksen voimaan astumista. Käyttäjällä on oikeus ennen muutoksen voimaantuloa irtisanoa sopimus päättymään voimaantuloajankohtana. Käyttäjä hyväksyy muutokset, mikäli käyttää palvelua muutoksen voimaan tulon jälkeen.

12.   Sopimuksen siirtäminen

Käyttäjällä on oikeus siirtää tämä sopimus eteenpäin, mikäli InnoSport kirjallisesti hyväksyy siirron. InnoSportilla on oikeus siirtää palvelu ja sen ylläpitäminen sekä siihen liittyvät asiakkuudet.

13.   Riitojen ratkaiseminen

Palvelua koskevat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Kuopion käräjäoikeudessa Suomen lain mukaan.